root .bricks-nav-menu > li > a { justify-content: center; }

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Over House of Acts

Het doel van Stichting House of Acts (hierna ‘House of Acts’) is om het organiseren van activiteiten gericht om mensen in hun bestemming vrij te zetten. Dit doet House of Acts door onder andere (maar niet beperkt tot) het opzetten en aanbieden van seminars met onderwijs over genezing, bevrijding van blokkades en richtinggevend door profetie. Dit alles in combinatie met onderwijs en praktijk om dit tot stand te zien komen. House of Acts is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting House of Acts en onder het nummer 89500555. House of Acts is een algemeen nut beogende instelling en heeft als zodanig een ANBI status.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

a. House of Acts: Stichting House of Acts (zie artikel 1).

b. Website: www.houseofacts.nl, houseofacts.eu en alle (sub)domeinen beheerd en geëxploiteerd door House of Acts.

c. Gebruiker: gebruiker van de website of diensten van House of Acts.

d. Event deelnemer: Een persoon die aan een event deelneemt.

e. Gebruikerscontent: Alle informatie en materiaal die een gebruiker voor inschrijving van een event aanmaakt of uploadt bij gebruik van de website zoals (maar niet beperkt tot): conversaties, contactformulieren, foto’s en filmpjes.

f. Story: Een overzicht van alle geplaatste foto’s en video’s die bij een bepaald event of getuigenis bericht horen.

g. Tickets: kaartjes voor House of Acts events.

h. Giften: Geldelijke bijdragen of schenkingen die door individuen, bedrijven of andere entiteiten worden verstrekt aan House of Acts ter ondersteuning van haar activiteiten en doelstellingen. Giften kunnen worden gedaan via verschillende kanalen, waaronder maar niet beperkt tot directe donaties, sponsoring, fondsenwervingsevenementen en andere vormen van vrijwillige financiële steun tevens op de website(s) van House of Act.

Artikel 3. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van House of Acts en op alle diensten die door House of Acts worden aangeboden en op alle overeenkomsten die House of Acts aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. House of Acts raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten aan, deze Algemene Voorwaarden vooraf te lezen. House of Acts is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wij stellen bestaande gebruikers gedurende 30 dagen na wijziging en publicatie op de Website, in de gelegenheid om kennis te geven van weigering van deze wijziging. Na 30 dagen worden gebruikers geacht akkoord te zijn met de wijziging en nieuwe algemene voorwaarden. Voor gebruikers die zich aanmelden na publicatie op de website van de gewijzigde algemene voorwaarden gelden de gewijzigde algemene voorwaarden direct. House of Acts wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en House of Acts, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. Indien één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of onverbindend wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Mondelinge mededelingen, afspraken of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Gebruik van houseofacts.nl

House of Acts biedt op de website een mogelijkheid aan waarop gebruikers zowel als deelnemers met elkaar in contact kunnen komen om deel te nemen aan een event. House of Acts heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker. House of Acts heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. House of Acts draagt voor de inhoud van deze Gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid. House of Acts kan niet garanderen dat de Website te allen tijde foutloos of ononderbroken zal functioneren. Fouten in de software kunnen voorkomen en gevolgen hebben voor het gebruik van de Website. House of Acts is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Website. House of Acts is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van een Gebruiker of deelnemer. Hieronder valt onder meer het verspreiden van inbreukmakend of onrechtmatig materiaal.

Artikel 5. Gebruikerscontent

House of Acts is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Gebruikerscontent. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft de Gebruiker House of Acts een onbeperkte, wereldwijde, eeuwigdurende licentie om deze Gebruikerscontent te gebruiken, te publiceren, te verveelvoudigen, te distribueren en aan te passen, zonder dat de Gebruiker hiervoor een vergoeding ontvangt. De Gebruiker vrijwaart House of Acts tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de Gebruikerscontent inbreuk maakt op enig recht van die derden, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan inbreuk op auteurs-, merk- of handelsnaamrechten of persoonlijkheidsrechten. De Gebruiker zal House of Acts alle schade vergoeden die zij lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 6. Privacy

House of Acts verwerkt persoonsgegevens conform haar Privacyverklaring. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van House of Acts, gaat de Gebruiker akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring. zie de pagina privacyverklaring (https://houseofacts.nl/privacyverklaring/).

Artikel 7. Tickets House of Acts Events

Een ticket voor House of Acts event is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deelname aan het House of Acts event is vrijwillig en een mogelijkheid voor annuleren. House of Acts is gerechtigd de toegang te weigeren tot House of Acts events indien een ticket niet rechtmatig is verkregen of indien er een vermoeden bestaat van misbruik. De deelnemer van House of Acts events stemt ermee in dat foto- en/of videomateriaal waarop de deelnemer staat en dat tijdens het event is gemaakt, door House of Acts mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Artikel 8. Beleid voor Terugstortingen

Het terugstortingsbeleid van House of Acts is ontworpen om transparantie en eerlijkheid te waarborgen in de omgang met financiële transacties tussen onze organisatie en onze donateurs. We streven ernaar om onze donateurs te allen tijde tevreden te stellen en tegemoet te komen aan hun behoeften, maar begrijpen ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin een terugstorting noodzakelijk is. Hieronder volgt ons beleid voor terugstortingen:

 1. Doel van Terugstortingen:

  • Terugstortingen worden overwogen in gevallen waarin een donateur per ongeluk een onjuiste hoeveelheid heeft gedoneerd, een dubbele betaling heeft gedaan of een betaling heeft gedaan zonder de intentie om te doneren.
  • Terugstortingen worden ook overwogen in situaties waarin een donateur ontevreden is over onze diensten of prestaties, en waarin het probleem niet op een andere bevredigende manier kan worden opgelost.
 2. Aanvraagprocedure voor Terugstortingen:

  • Donateurs die een terugstorting wensen, moeten binnen een redelijke termijn na de oorspronkelijke donatie contact opnemen met onze klantenservice via het aangegeven e-mailadres of telefoonnummer op onze website.
  • Bij het indienen van een verzoek om terugstorting dient de donateur de relevante details van de donatie te verstrekken, inclusief het transactienummer, de datum van de donatie en het bedrag.
  • Onze klantenservice zal het verzoek zorgvuldig beoordelen en indien nodig aanvullende informatie opvragen om de situatie volledig te begrijpen.
 3. Besluitvorming en Verwerking:

  • Ons team zal het verzoek om terugstorting beoordelen in overeenstemming met dit beleid en de geldende wet- en regelgeving.
  • Indien een terugstorting gerechtvaardigd is, zal deze binnen een redelijke termijn worden verwerkt en zal het geld worden teruggestort op de oorspronkelijke betaalmethode van de donateur.
  • We zullen de donateur op de hoogte houden van de voortgang van hun verzoek om terugstorting en hen informeren over eventuele beslissingen of vertragingen.
 4. Uitzonderingen:

  • Hoewel we ons best doen om tegemoet te komen aan de behoeften van onze donateurs, behouden we ons het recht voor om terugstortingsverzoeken te weigeren in gevallen waarin deze niet in overeenstemming zijn met dit beleid of met de geldende wet- en regelgeving.
  • In geval van een geschil of een onopgelost probleem, behouden we ons het recht voor om te verwijzen naar alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden, zoals arbitrage of juridische procedures.

Dit beleid voor terugstortingen is bedoeld om duidelijkheid en consistentie te bieden aan onze donateurs en om een eerlijke en effectieve aanpak te garanderen bij het omgaan met verzoeken om terugstorting.

Artikel 9. annuleringsbeleid

Het annuleringsbeleid van House of Acts is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden en procedures met betrekking tot het annuleren van inschrijvingen, donaties of andere transacties die worden uitgevoerd via onze website of andere kanalen. Hieronder volgt ons annuleringsbeleid:

 1. Annulering van Donaties:

  • Donateurs hebben het recht om een donatie te annuleren voordat deze is verwerkt of voltooid.
  • Om een donatie te annuleren, moet de donateur zo snel mogelijk contact opnemen met onze klantenservice en het verzoek tot annulering indienen, onder vermelding van de relevante details van de donatie.
  • Als de donatie nog niet is verwerkt, zal ons team de annulering verwerken en eventuele betalingen die zijn gedaan terugstorten op de oorspronkelijke betaalmethode van de donateur.
 2. Annulering van Inschrijvingen voor Evenementen of Diensten:

  • De annuleringsvoorwaarden voor inschrijvingen voor evenementen of diensten worden bepaald op basis van de specifieke voorwaarden die zijn vastgesteld bij de inschrijving.
  • In het algemeen geldt dat annuleringen binnen een bepaalde termijn vóór het evenement of de dienst kosteloos kunnen worden gedaan, terwijl annuleringen na deze termijn mogelijk onderhevig zijn aan annuleringskosten of andere beperkingen.
  • Donateurs worden aangemoedigd om de annuleringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat ze zich inschrijven voor een evenement of dienst en om eventuele vragen of zorgen met betrekking tot annuleringen vooraf te bespreken met onze klantenservice.
 3. Annulering van Abonnementen of Lidmaatschappen:

  • Voor abonnementen of lidmaatschappen die periodieke betalingen vereisen, gelden specifieke annuleringsvoorwaarden die zijn vastgelegd bij het afsluiten van het abonnement of lidmaatschap.
  • Donateurs hebben over het algemeen het recht om hun abonnement of lidmaatschap op elk gewenst moment te annuleren, onder voorbehoud van de geldende opzegtermijn en eventuele beperkingen die zijn vastgesteld in de abonnementsvoorwaarden.
 4. Procedure voor Annulering:

  • Donateurs die een annulering wensen, dienen contact op te nemen met onze klantenservice en het verzoek tot annulering te verstrekken, samen met alle relevante details van de transactie.
  • Ons team zal het verzoek zorgvuldig beoordelen en de annulering verwerken in overeenstemming met dit beleid en de geldende voorwaarden.
 5. Uitzonderingen:

  • In uitzonderlijke omstandigheden behouden we ons het recht voor om annuleringsverzoeken te weigeren of aan te passen, met name in gevallen waarin de annulering niet in overeenstemming is met de geldende voorwaarden of waarin sprake is van misbruik of fraude.

Dit annuleringsbeleid is bedoeld om duidelijkheid en consistentie te bieden aan onze donateurs en om een eerlijke en effectieve aanpak te garanderen bij het omgaan met annuleringsverzoeken.

Artikel 10. servicevoorwaarden

De volgende servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de diensten en middelen die worden aangeboden door House of Acts. Door gebruik te maken van onze website, het bijwonen van evenementen, het inschrijven voor diensten of op andere wijze deel te nemen aan onze activiteiten, stemt u ermee in om gebonden te zijn aan deze voorwaarden:

 1. Gebruik van Diensten:

  • Alle gebruikers dienen onze diensten te gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met respect voor de rechten van anderen.
  • Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van hun accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun account.
 2. Intellectuele Eigendomsrechten:

  • Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn via onze diensten, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s en software, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
  • Gebruikers mogen deze inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen deze niet reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren of op andere wijze exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van House of Acts.
 3. Beperking van Aansprakelijkheid:

  • House of Acts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.
  • We doen ons best om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen niet garanderen dat alle informatie volledig, nauwkeurig of actueel is.
 4. Privacy en Gegevensbescherming:

  • House of Acts respecteert de privacy van gebruikers en verbindt zich ertoe hun persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met ons privacybeleid.
  • Door gebruik te maken van onze diensten stemmen gebruikers in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons privacybeleid.
 5. Wijzigingen in de Voorwaarden:

  • House of Acts behoudt zich het recht voor om deze servicevoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen.
  • Eventuele wijzigingen in de servicevoorwaarden zullen van kracht worden zodra ze op onze website zijn gepubliceerd, en het voortgezette gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen vormt de aanvaarding van de bijgewerkte voorwaarden.

Door gebruik te maken van onze diensten erkent u dat u deze servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, en dat u zich zult houden aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die House of Acts aangaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze algemene voorwaarden of met overeenkomsten die House of Acts aangaat, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.